Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»).

Пенсійний страховий стаж обчислюється в місяцях і ста­новить суму місяців трудової діяльності особи (чи прирівня­них до неї періодів), за які сплачено мінімальний страховий внесок. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умо­ви, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до пенсійного страхового стажу як пов­ний місяць за умови здійснення особою доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплаче­них коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. В іншому разі до пенсійного страхового стажу зараховується період, визначений за кож­ний місяць сплати страхових внесків як частка суми фактич­но сплачених особою страхових внесків за відповідний місяць та мінімального страхового внеску за відповідний місяць.

До пенсійного страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інва­лідності (або у зв'язку з втратою годувальника), крім наявно­го у особи пенсійного страхового стажу, на загальних засадах зараховується також період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою загального пенсійного віку (або період з дня смерті годувальника до дати, коли б го­дувальник досяг загального пенсійного віку).

За періоди з 1 липня 2000 р. пенсійний страховий стаж об­числюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі так званого персоніфіковано­го обліку. Його було запроваджено на підставі Указу Прези-


9.3. Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою

дента України «Про заходи щодо впровадження персоніфіко­ваного обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування»1 та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію пер­соніфікованого обліку відомостей у системі загально обов'яз­кового державного пенсійного страхування»2.

До впровадження системи персоніфікованого обліку пенсійний страховий стаж обчислюється на підставі доку­ментів та в порядку, визначеному законодавством, що діяли до набрання чинності Закону України «Про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування». Основним докумен­том, що підтверджує стаж роботи за цей період, є трудова книжка.

Після призначення пенсії у солідарній пенсійній системі особа може продовжувати здійснювати трудову діяльність та сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду. Періоди роботи після призначення пенсії зараховуються до її страхо­вого стажу.

За загальним правилом, періоди, щодо яких обчислюється пенсійний страховий стаж, враховуються в одинарному розмірі. Разом з тим Законом України «Про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування» передбачено деякі ва­ріанти обчислення періодів, які зараховуються до пенсійного страхового стажу. Це стосується, наприклад, військової служби у складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку чи в пар­тизанських загонах і з'єднаннях, що зараховується до стажу роботи на пільгових умовах як один місяць за три. Час пере­бування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, насильно вивезених з тимчасово окупованої території

1 Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження персоніфікованого

обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування» від 4 травня 1998 р. № 401/98 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 14 травня.

2 Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про організацію

персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового дер­жавного пенсійного страхування» від 4 червня 1998 р. № 794 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 22.


Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення

у період Великої Вітчизняної війни, — зараховується у по­трійному розмірі.

У подвійному розмірі до страхового стажу зараховується робота, незалежно від віку, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, в роки Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій тощо.

Робота на водному транспорті протягом повного навігацій­ного періоду зараховується за рік роботи, а сезонні роботи на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисло­вості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств і організацій, — за списком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, зараховуються до стажу роботи за рік ро­боти. Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю.

Закон передбачає чимало інших випадків пільгового об­числення трудового стажу, які зараховуються до пенсійного страхового стажу, що дає підстави для призначення пенсій.

Важливо зазначити, що при обчисленні пенсійного стра­хового стажу використовується спеціальний коефіцієнт страхового стажу. Він є кількісним критерієм (величиною для обчислення) пенсійного страхового стажу особи при виз­наченні розміру пенсії у солідарній пенсійній системі.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за встановле­ною формулою та позначається числом із заокругленням до п'яти знаків після коми.

Кс = См х Вс / 100 х 12, де:

Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців пенсійного страхового стажу особи;

Вс — величина оцінки одного року пенсійного страхового стажу особи (у відсотках), яка диференціюється залежно від того, до якого періоду існування пенсійної системи України належить її страховий стаж;. Так, за період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року (Вс) страхо­вого стажу дорівнює 1 % , а за період участі в солідарній і на­копичувальній системах пенсійного страхування — 0,8 %.


9.3. Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою

Для особи, яка брала участь у солідарній і накопичуваль­ній пенсійних системах, визначається один коефіцієнт пенсійного страхового стажу як сума коефіцієнта страхового стажу за період участі тільки в солідарній системі та ко­ефіцієнта страхового стажу, визначеного за період участі в солідарній і накопичувальній системах.

За періоди трудової діяльності до 31 грудня 2003 р., ко­ефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75 % . А на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком № 1 вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників — 0,85 %.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців пенсійного стра­хового стажу особи підряд до 1 липня 2000 р., незалежно від перерв, та за весь період пенсійного страхового стажу почи­наючи з 1 липня 2000 р. При цьому за період трудової діяль­ності після 1 липня 2000 р. особа може виключити будь-яких до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період не перевищує 10 % тривалості її загального пенсійно­го страхового стажу. Якщо ж пенсійний страховий стаж ста­новить менший, аніж передбачений в законі період, врахо­вується заробітна плата (дохід) за фактичний пенсійний страховий стаж.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 р. враховується на підставі документів про на­раховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, вста­новленому законодавством; а за періоди починаючи з 1 лип­ня 2000 р. — за даними, що містяться в системі персоніфіко­ваного обліку.

Заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислен­ня пенсії (Зп) визначається як добуток середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призна­ченням пенсії (Зс) та середнього коефіцієнта заробітної пла­ти особи за період її пенсійного страхового стажу. Середній коефіцієнт визначається як частка суми коефіцієнтів за-

Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення__________________________

робітної плати (доходу) за кожний місяць (Ск = Кзі + Кз2 + КзЗ + ... + Кзп) та кількості місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахо­ваної особи (К). Тобто, Зп = Зс х (Ск : К).

У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік для визначення за­робітної плати (доходу) враховується наявна середня за­робітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяці попереднього року з наступним перера­хунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії піс­ля отримання даних про середню заробітну плату працівни­ків, за календарний рік, що передує року звернення за при­значенням пенсії.

Законом передбачено особливий порядок обчислення заро­бітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові вне­ски за місяць для застрахованих осіб, які здійснювали під­приємницьку діяльність і обрали при цьому особливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, прид­бання спеціального торгового патенту тощо).

Законом встановлюються максимальні розміри заробітної плати, з яких обчислюється пенсія. Зокрема, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:

1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою осо­бою після 1 січня 2004 р., з яких були фактично обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду в межах вста­новленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески1;

2) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою осо­бою до 1 січня 2004 р., у межах сум, на які відповідно до за­конодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на

'З І січня 2006 р. гранична сума заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески до соціальних страхових фондів, дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (Ст. 90 Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік»).


9.3.1. Пенсії за віком

державне соціальне страхування або збір на обов'язкове дер­жавне пенсійне страхування. На місяць у розрахунку на од­ного працюючого максимальний розмір заробітної плати тоді становив: з 1 липня 1998 р. — 1000 грн1; з 1 березня 2002 р. — 1600 грн2; з 1 травня 2002 р. — 2200 грн3; з 1 червня 2003 р. — 2660 грн4.

За періоди до липня 1998 р., тобто до часу, коли було за­проваджено обмеження максимального розміру заробітної плати, — у межах сум, які включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», і які не перевищують 5,6 роз­міру середньої заробітної плати в Україні на день отримання зазначених сум.

Пенсії за віком

Цей вид пенсій є найбільш поширеним видом пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою. Умовами призначення такої є:

1) досягнення особою загального пенсійного віку: чолові­ками — 60 років, жінками — 55 років;

2) наявність загального пенсійного страхового стажу не менше п'яти років.

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено два варіанти обчислення розміру пенсії за віком, з яких особа може обирати найбільш вигідний для себе.

За першим варіантом розмір пенсії (П) обчислюється як добуток заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої нараховується пенсія (у гривнях) та коефіцієнту страхового стажу застрахованої особи (Кс). Тобто формула виглядає та­ким чином: П = Зп х Кс.

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. .№ 1064.

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 225.

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 494.

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 605.

Розділ 9. Система страхового пенсійного забезпечення__________________________

Другий варіант передбачає обчислення пенсії за двоскла­довою формулою. У цьому разі пенсія поділяється на дві час­тини. Одна частина пенсії, яка припадає на період стажу до 1 січня 2004 р., визначатиметься за нормами та правилами, встановленими Законом України «Про пенсійне забезпечен­ня», і з обмеженням пенсії максимальним розміром, який діяв на момент набуття чинності зазначеним законом. Друга частина пенсії, яка припадає на період страхового стажу після набуття чинності Законом України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування», обчислюється за формулою, що застосовується варіантом першим, без об­меження максимального розміру пенсії.

Частина пенсії, обчислена за період страхового стажу до 1 січня 2004 р., передбачає індексацію відповідно до визна­ченого порядку індексації розмірів пенсій та етапів такої індексації за період до моменту фактичного виходу на пенсію і підсумована з другою частиною пенсії, обчисленою за пе­ріод страхового стажу після 1 січня 2004 р. Обидві частини пенсії за віком виплачуватимуться застрахованій особі однією сумою.

Необхідно зазначити, що відсутність обмежень максималь­ного розміру пенсії за солідарною системою пенсійного забезпе­чення є дещо умовною. Адже національне законодавство вико­ристовує метод так званого непрямого обмеження максимально { можливого розміру пенсії в рамках державної пенсійної про­грами. Зокрема передбачено, що розмір пенсії в системі дер­жавного обов'язкового пенсійного страхування обчислюється в межах встановленої законодавством максимальної величини , заробітної плати (доходу), з якої фактично були обчислені та сплачені страхові внески до Пенсійного фонду.

Обмеження максимального розміру пенсії існують майже у всіх розвинених зарубіжних державах. Так, скажімо, в Німеччині законодавчо визначений максимум заробітку, зякого стягуються страхові внески на пенсійне забезпечення; у Франції внески стягуються з усієї зарплати, але в розраху­нок величини пенсії потрапляє лише певна її частина.


9.3.2. Умови призначення та виплати пенсі в разі інвалідності

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» встановлено також мінімальний роз­мір пенсій.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чолові­ків 25, а у жінок — 20 років страхового стажу встанов­люється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність, визначеного законом. При цьому за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чо­ловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до закону, але не більше ніж 1 % мінімального розміру пенсії за віком.

За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімальної пенсії за віком.

Особі, яка набула права на пенсію за віком, але після до­сягнення загального пенсійного віку виявила бажання пра­цювати і одержувати пенсію з більш пізнього терміну, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням роз­міру пенсії за віком, за кожний повний рік страхового стажу після досягнення загального пенсійного віку. Так, за один рік, відпрацьований після досягнення пенсійного віку, пенсія збільшується на 3 %; за два — 6,71 %; за три — 11,83 %; за чотири — 18,54 %; за п'ять — 27,07 %; за шість — 36,46 %; за сім — 46,85 %; за вісім — 58,43 %; за дев'ять — 71,19 %; за десять — 85,32 % . При цьому підви­щення розміру пенсії за неповний рік пенсійного страхового стажу не здійснюється.Работы которые могут быть Вам интерессными the-unveiling-of-the-stranger.html

the-upward-spiral.html

the-ural-state-agrarian-university.html

the-urinary-system-kidney-vascular-sypply.html

the-usa-court-system.html

the-usa-geographical-position-climate-rich-resources.html

the-usa.html

the-us-and-american-culture-in-brief.html

the-use-of-chat.html

the-use-of-dirty-tricks-in-negotiating.html

the-use-of-email.html

the-use-of-english-as-a-supranational-language-in-european-institutions.html

the-use-of-english-in-europe.html

the-use-of-pesticides.html

the-use-of-present-forms.html

the-use-of-relative-clauses.html

the-use-of-sunshine.html

the-use-of-the-bare-infinitive.html

the-use-of-the-definite-article.html

the-use-of-the-indefinite-article.html

the-use-of-the-skills-of-neurolinguistic-programming-interpersonal-interaction.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ