Розділ 7. Облік доходів та результатів діяльності.
Розв’язок задач по обліку доходів і фінансових результатів.

Задача 7.1.

Підприємство відвантажило товар покупцеві за контрактною вартістю 12 000 грн. (вартість товару - 10000 грн., ПДВ - 2 000 грн.). Собівартість товарів -9 000 грн., адміністративні витрати - 500 грн., витрати на збут - 200 грн.

Треба:

1. Відобразити цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку, якщо перша подія: а) відвантаження товару; б) оплата товару.

2. Визначити суму податку на прибуток за обліковими даними.

3. Визначити фінансовий результат.

В обліку ці операції відображають такими, проводками:

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сумагрн.
Дебет Креди
А. Перша подія - відвантаження
1. Відображено дохід від реалізації товарів у момент відвантаження
2. Відображено виникнення податкових зобов'язань за ПДВ
3. Списано суму доходу на фінансовий результат
4. Відображено собівартість реалізованих товарів
5. Списано собівартість товарів на фінансовий результат
6. Списано витрати на збут
7 Списано адміністративні витрати
8 Одержано грошові кошти
Б. Перша подія - оплата
1. Надійшла передоплата товарів
2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ
3. Відображено дохід від реалізації товарів у момент відвантаження товарів
4. Списано податкові зобов'язання за ПДВ
5. Списано суму доходу від реалізації товарів на фінансовий результат
6. Відображено собівартість реалізованих товарів
7. Списано собівартість товарів на фінансовий результат
8. Проведено залік заборгованостей
9. Списано адміністративні витрати
10 Списано витрати на збут
Визначення податку на прибуток і фінансового результату
1. Визначено податок на прибуток та відображено його у фінансових результатах: ((10 000 - 9 000 - 500 - 200) х 0,18)
2. Визначено суму нерозподіленого прибутку: (10 000 - 9 000 - 500 - 200 - ?)

Задача 7.2Необхідно:

· на підставі наведених даних визначити необхідні суми;

· скласти журнал реєстрації господарських операцій;

· вказати кореспонденцію рахунків;

· відкрити рахунок 70, 90, 79

Дані для виконання:

Підприємству від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт на суму 6000грн. у т.ч. ПДВ. Фактична собівартість виконаних робіт склала 2200 грн.

Реєстр господарських операцій

№п/п Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Отримано попередню оплату від замовника за виконання робіт ?
2. Відображено суму податкових зобов’язань по ПДВ ?
3. Відображено дохід від виконання робіт ?
4. Списано податкові зобов’язання з ПДВ ?
5. Відображено собівартість виконаних робіт ?
6. Віднесено дохід від виконання виконаних робіт на фінансовий результат ?
7. Списано собівартість виконаних робіт ?
8. Зараховано передоплату в оплату виконаних робіт ?
9. Списано адміністративні витрати 1000,00
10. Списано витрати на збут 300,00
11. Визначено суму до оподаткування (без проводки) ?
12. Нараховано податок на прибуток ?
13. Списано податок на прибуток ?
14. Визначено фінансовий результат (прибуток, збиток) ?

Задача 7.3

За даними балансу підприємства на 30.11.20__ р. та 31.12.20__ р. залишки на відповідних рахунках бухгалтерського обліку наведені нижче.

На 30.11.20__ р. На 30.11.20__ р.
Розрахунки з покупцями та замовниками, грн 10 000
Витрати майбутніх періодів (сплачена авансом орендна плата)
Товари
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (заборгованість за одержані товари) 12 000 15 000
Розрахунки з оплати праці

Відомо також, що підприємство використовує постійну систему обліку, а реалізація покупцям за поточний місяць проводилась на умовах відстрочення терміну платежу. За даними синтетичного обліку відома наступна інформація про рух грошових коштів на підприємстві:

  • одержано від покупців в погашення заборгованості за реалізовані товари — 80 000 грн;
  • сплачено орендні платежі за наступний період — 5000 грн;
  • сплачено постачальникам за одержані товари — 60 000 грн;
  • виплачена заробітна плата за поточний період — 10 000 грн.

Необхідно: Визначити за грудень 20__ р.:

— дохід від реалізації товарів;

— собівартість реалізованих товарів;

— витрати на оренду за поточний місяць;

— витрати на оплату праці за поточний місяць.

Скласти за операціями відповідні бухгалтерські записи

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________
Адреса, телефон ___________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Керівник

Головний бухгалтер

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( ) ( )
Валовий: прибуток
збиток ( ) ( )
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати ( ) ( )
Витрати на збут ( ) ( )
Інші операційні витрати ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
збиток ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі ( ) ( )
Інші витрати ( ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
збиток ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
збиток ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Работы которые могут быть Вам интерессными osnovnie-principi-kombinatoriki.html

osnovnie-principi-kompleksnogo-primeneniya-reabilitacionnih-sredstv.html

osnovnie-principi-konstruirovaniya-anketi.html

osnovnie-principi-kooperacii-po-m-i-tugan-baranovskij.html

osnovnie-principi-kormleniya-koshek.html

osnovnie-principi-kormleniya-ribi.html

osnovnie-principi-korrekcionnoj-raboti-po-ustraneniyu-narushenij-chteniya.html

osnovnie-principi-kratkosrochnogo-portfelnogo-menedzhmenta.html

osnovnie-principi-kredita.html

osnovnie-principi-kreditovaniya.html

osnovnie-principi-lechebnogo-pitaniya-bolnogo-tuberkulezom.html

osnovnie-principi-lechebnogo-pitaniya.html

osnovnie-principi-lechebno-ohranitelnogo-rezhima.html

osnovnie-principi-lecheniya-epilepsii.html

osnovnie-principi-lecheniya-hozank.html

osnovnie-principi-lecheniya-i-reabilitacii-bolnih-gb.html

osnovnie-principi-lecheniya-meningokokkovoj-infekcii.html

osnovnie-principi-lecheniya-muzhskogo-i-zhenskogo-besplodiya.html

osnovnie-principi-lecheniya-nerevmaticheskih-karditov-dispansernoe-nablyudenie-oslozhneniya-prognoz.html

osnovnie-principi-lecheniya-onmk.html

osnovnie-principi-lecheniya-ostrogo-infarkta-miokarda.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ